Обяви


Обява за отваряне ценовите оферти на допуснатите участници, подали предложения за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на куриерски и универсални и неуниверсални  пощенски услуги за нуждите на Българска агенция по безопастност на храните”.

Обява за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, осъществена чрез закупуване на униформено облекло на служителите от отдел „Граничен контрол” към Българската агенция по безопасност на храните“.

Обява за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване и ремонтни дейности, включително доставка и монтаж на резервни части за автомобилите, собственост на Българската агенция по безопасност на храните“

Обява относно отваряне на ценови оферти на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки относно открита процедура по ЗОП : „Доставка, осъществена чрез закупуване на ваксини, диагностикуми и консумативи за нуждите на БАБХ за изпълнение на държавната профилактична програма и програмите за надзор на болести по животните за 2014 г.”, включваща 43 /четиридесет и три/ обособени позиции“

Обява за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници, подали предложения за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на БАБХ“

Обява за отваряне ценовите оферти на допуснатите участници, подали предложения за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина и предоставяне на съпътстващи услуги”

Обява за отваряне ценовите оферти на допуснатите участници, подали предложения за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” за нуждите на ЦЛХИК

Разяснение № 1 по обществена поръчка с предмет: “Доставка, осъществена чрез закупуване на неупотребявани леки автомобили за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните”

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  “Доставка, осъществена чрез закупуване на неупотребявани леки автомобили за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните”

Заповед № РД11-931/05.09.2013 г. за оттегляне на публична покана с ID № 9019318 от 28.08.2013 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране на обучения по проект “Обучение на ръководни и експертни кадри от БАБХ по дейности, свързани със стратегическите цели на официалния контрол”

 Обява за отваряне на ценови оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: "Доставка, осъществена чрез закупуване на ваксини, диагностикуми и консумативи за нуждите на БАБХ за изпълнение на държавната профилактична програма и програмите за надзор за 2013 г.", включваща 45/четиридесет и пет/ обособени позиции.

 Решение № РД11-741 от 16.07.2013 г. за промяна по обществена поръчка с предмет: “Доставка, осъществена чрез закупуване на ваксини, диагностикуми и консумативи за нуждите на БАБХ за изпълнение на държавната профилактична програма и програмите за надзор за 2013 г.”, включваща 45/четиридесет и пет/ обособени позиции

Обява за отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет: “Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди”, по позиции както следва: Позиция 1: обхваща обслужването на територията на 18 административни области – Шумен, Силистра, Разград, Русе, В. Търново, Търговище, Сливен, Ст. Загора, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, Видин, Кюстендил, Перник, Софийска област и София град; Позиция 2: обхваща обслужването на територията на 10 административни области – Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик и Благоевград

Разяснение № 1 по обществена поръчка с предмет: “Доставка, осъществена чрез закупуване на ваксини, диагностикуми и консумативи за нуждите на БАБХ за изпълнение на държавната профилактична програма и програмите за надзор за 2013 г.”, включваща 45/четиридесет и пет/ обособени позиции

Разяснение № 2 по обществена поръчка с предмет: "Доставка, осъществена чрез закупуване на ваксини, диагностикуми и консумативи за нуждите на БАБХ за изпълнение на държавната профилактична програма и програмите за надзор за 2013 г.", вклюваща 45 /четиридесет и пет/ обособени позиции 

Обява за промяна на датата на отваряне на ценови оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните”, включваща три обособени позиции, както следва: 1. Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на МПС-та, собственост на Българска агенция по безопасност на храните(БАБХ) и Центъра за оценка на риска(ЦОР); 2. Застраховка “Каско” на МПС-та, собственост на БАБХ и ЦОР; 3. Застраховка на недвижимите имоти публична държавна собственост, предоставени за управление на БАБХ и ЦОР

Обява за отваряне на ценови оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните”, включваща три обособени позиции, както следва: 1. Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на МПС-та, собственост на Българска агенция по безопасност на храните(БАБХ) и Центъра за оценка на риска(ЦОР); 2. Застраховка “Каско” на МПС-та, собственост на БАБХ и ЦОР; 3. Застраховка на недвижимите имоти публична държавна собственост, предоставени за управление на БАБХ и ЦОР

Обява за отваряне на ценови оферти в обществена поръчка с предмет: “Доставка на средства за идентификация на животни за 2012 г.”, по позиции, както следва: Позиция № 1: “Доставка на ушни марки за идентификация на едри преживни животни”; Позиция № 2: “Доставка на електронни комплекти ушни марки за дребни прeживни животни”

 Решение за промяна по обществена поръчка с предмет: “Доставка на средства за идентификация на животни за 2012 г.”, по позиции, както следва: Позиция № 1: “Доставка на ушни марки за идентификация на едри преживни животни”; Позиция № 2: “Доставка на електронни комплекти ушни марки за дребни прeживни животни”

 Разяснение № 2 по обществена поръчка с предмет: “Доставка на средства за идентификация на животни за 2012 г.”, по позиции, както следва: Позиция № 1: “Доставка на ушни марки за идентификация на едри преживни животни”; Позиция № 2: “Доставка на електронни комплекти ушни марки за дребни прeживни животни”

Разяснение по обществена поръчка с предмет: “Доставка на средства за идентификация на животни за 2012 г.”, по позиции, както следва: Позиция № 1: “Доставка на ушни марки за идентификация на едри преживни животни”; Позиция № 2: “Доставка на електронни комплекти ушни марки за дребни прeживни животни”.

Обява за отваряне на ценови оферти от обществена поръчка с предмет: “Доставка, осъществена чрез закупуване на жива орална ваксина щам “К” за ваксинация на дивите свине през 2012 г. срещу класическа чума по свинете”

 Разяснение по обществена поръчка с предмет: “Доставка, осъществена чрез закупуване на жива орална ваксина щам “К” за ваксинация на дивите свине през 2012 г. срещу класическа чума по свинете”

 Отговори до участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет "Предоставяне на консултански услуги в изпълнение на проект "Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси на новосъздадената Българска агенция за безопасност на храните", осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  - 9 април 2012 г.

 Отговори до участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет "Предоставяне на консултански услуги в изпълнение на проект "Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси на новосъздадената Българска агенция за безопасност на храните", осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - 5 април 2012 г.

Отговори до участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет "Предоставяне на консултански услуги в изпълнение на проект "Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси на новосъздадената Българска агенция за безопасност на храните", осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - 30 март 2012 г.

Отговори до участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет "Предоставяне на консултански услуги в изпълнение на проект "Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси на новосъздадената Българска агенция за безопасност на храните", осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - 19 март 2012 г.

Уточнение относно документация за участие в обществена поръчка с предмет: Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект “Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси на новосъздадената Българска агенция по безопасност на храните”, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд