Начало Документи Образци на документи Контрол на фуражи Образци за предоставяне на информация, съгласно чл. 14б от Закона за фуражите

Образци за предоставяне на информация, съгласно чл. 14б от Закона за фуражите


Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за фуражите за произведени количества комбинирани фуражи по видове и категории животни от обектите за производство (регистрирани и одобрени производители) на комбинирани фуражи, и обекти попадащи в обхвата на чл. 5, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 183/2005 - Образец КФ – 48, Версия 02

Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за фуражите за произведени количества фуражни добавки от регистрирани и одобрени производители на фуражни добавки – Образец КФ – 49, Версия 01

Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за фуражите за произведени количества премикси от регистрирани и одобрени производители на премикси на основата на фуражни добавки – Образец КФ – 50, Версия 01

Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за фуражите за произведени  количества комбинирани фуражи по видове и категории животни от обектите за производство (регистрирани и одобрени производители) на комбинирани фуражи, и обекти попадащи в обхвата на чл. 5, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 183/2005 - Образец КФ – 51, Версия 02

Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за фуражите за произведени количества фуражни добавки от регистрирани и одобрени производители на фуражни добавки – Образец КФ – 52, Версия 01

Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за фуражите за произведени количества премикси от регистрирани и одобрени производители на премикси на основата на фуражни добавки – Образец КФ – 53, Версия 01

Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за фуражите за операторите във фуражния сектор, които произвеждат търгуват и/или употребяват при изхранване на животни фуражи, в които са вложени странични животински продукти и/или производни продукти от категория 3 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 – Образец КФ – 54, Версия 01

Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за фуражите за операторите във фуражния сектор, които произвеждат комбинирани фуражи, в които се влагат странични животински продукти и/или производни продукти от категория 3 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 или допълващи фуражи, които ги съдържат – рибно брашно, кръвно брашно, кръвни продукти (хемоглобин), хидролизиран протеин, суроватка на прах, сметана на прах, сухо мляко (самостоятелно или в млекозаместители), други – Образец КФ – 55, Версия 01

Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за фуражите за животновъдни обекти (ферми) попадащи в обхвата на чл. 5, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 183/2005 произвеждащи комбинирани фуражи, в които се влагат странични животински продукти и/или производни продукти от категория 3 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 или допълващи фуражи, които ги съдържат – рибно брашно, кръвно брашно, кръвни продукти (хемоглобин), хидролизиран протеин, суроватка на прах, сметана на прах, сухо мляко (самостоятелно или в млекозаместители), други – Образец КФ – 56, Версия 01

Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за фуражите за животновъдни обекти (ферми) попадащи в обхвата на чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 183/2005 изхранващи готови комбинирани фуражи, които съдържат странични животински продукти и/или производни продукти от категория 3 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 или допълващи фуражи, които ги съдържат – рибно брашно, кръвно брашно, кръвни продукти (хемоглобин), суроватка на прах, сметана на прах, сухо мляко (самостоятелно или в млекозаместители), други – Образец КФ – 57, Версия 01

Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за фуражите за оператори търгуващи странични животински продукти и/или производни продукти от категория 3 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и/или с комбинирани (пълноценни и/или допълващи) фуражи, които съдържат странични животински продукти и/или производни продукти от категория 3 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 – рибно брашно, кръвно брашно, кръвни продукти (хемоглобин), суроватка на прах, сметана на прах, сухо мляко (самостоятелно или в млекозаместители), други – Образец КФ – 58, Версия 01

Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за фуражите за получени и/или разпределени пратки фуражи с произход от държава-членка на Европейския съюз, и/или друга държава – страна по споразумение за Европейско икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария – Образец КФ – 59, Версия 01

Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Закона за фуражите за получени и/или разпределени пратки фуражи с произход от държава-членка на Европейския съюз, и/или друга държава – страна по споразумение за Европейско икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария – Образец КФ – 60, Версия 01

Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Закона за резултати от собствен мониторинг за анализ на диоксини и диоксиноподобни полихлорирани бифенили в мазнини, масла или други продукти получени от тях, предназначени за употреба във фуражи, включително комбинирани фуражи, определени в приложение II към Регламент (ЕО)  № 183/2005, изменен с Регламент (ЕС) № 225/2012 и регистрирани и одобрени производители на комбинирани фуражи по чл. 9 и чл. 10 от Регламент (ЕО)  № 183/2005 – Образец КФ – 61, Версия 01

Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за резултати от собствен мониторинг за анализ на диоксини и диоксиноподобни полихлорирани бифенили в мазнини, масла или други продукти получени от тях, предназначени за употреба във фуражи, включително комбинирани фуражи, определени в приложение II към Регламент (ЕО)  № 183/2005, изменен с Регламент (ЕС) № 225/2012 и регистрирани и одобрени производители на комбинирани фуражи по чл. 9 и чл. 10 от Регламент (ЕО)  № 183/2005 – Образец КФ – 62, Версия 01

Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Закона за фуражите от оператори във фуражния сектор, които произвеждат, търгуват или употребяват при изхранването на животни медикаментозни фуражи или междинни продукти за производството им - Образец КФ – 63, Версия 02

„Справка във връзка с чл. 14б, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Закона за фуражите от оператори във фуражния сектор, които произвеждат, търгуват или употребяват при изхранването на животни медикаментозни фуражи или междинни продукти за производството им - Образец КФ – 64, Версия 02