Изпитвателна Лаборатория при ОДБХ – Габрово


Изпитвателна Лаборатория при ОДБХ – Габрово

(Сертификат за акредитация рег. № 78 ЛИ)

 

Изпитвателната лаборатория (ИЛ) при ОДБХ гр. Габрово е създадена и функционира от 1960 г. В нея се извършват микробиологични и физико-химични анализи на храни, води, напитки и др., с цел осигуряване на европейските изисквания за установяване на съответствие на продуктите.

Лабораторията е акредитирана съгласно, изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 за пръв път през 2004. г. от ИА „Българска служба за акредитация“ със Сертификат за акредитация рег. № 78 ЛИ.

В обхвата на акредитация са включени изпитвания на суровини и продукти от животински и растителен произход, контактни повърхности, води и други по физикохимични и микробиологични показатели, изпитване за трихинела, съгласно Регламент (ЕО) № 2075/2005.

Изследват се проби от официален контрол по държавен мониторингов план в съответствие със Закона на храните и действащите Регламенти на ЕО, както и проби по мониторинговите програми на фирмите.

През 2013 г. ИЛ при ОДБХ гр. Габрово, разшири обхвата на акредитация с две нови групи продукти - салати (салати на майонезна основа и на млечна основа с растителни и животински продукти в тях, зеленчукови, зеленчукови с рибни продукти и зеленчукови с месни продукти) и сосове и маслодайни семена, ядки и продукти от тях по физикохимични и микробиологични изпитвания.

ИЛ в дейността си използва 73 броя стандартизирани методи за изпитване и 11 броя вътрешно лабораторни методи.

Персоналът в лабораторията е високо квалифициран и включва обучени експерти от областта на ветеринарната медицина, химията, биотехнологиите и др.

Наличните технически средства покриват изцяло изискванията на акредитационният обхват.

Приоритети в работата на лабораторията са удовлетворяване на изискванията на клиентите, което се постига чрез предлагане на високо качество на услугите, коректност при спазване на сроковете и конфиденциалност .

Информация за пълният обхват на акредитация на лабораторията, може да намерите на следния линк: http://www.nab-bas.bg/bg/searchaccreditation, като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация.

 

Заповед за акредитация

Сертификат за акредитация-ИЛ Габрово

 
 
 
 

 

За контакти:

Изпитвателна Лаборатория при ОДБХ – Габрово

гр. Габрово, 5300

ул. „д-р Заменхоф“ № 6

е-mail: ldk_gabrovo@abv.bglab_07@bfsa.bg;

тел. 066/803 533, факс: 066/801 779

Ръководител на ИЛ при ОДБХ – Габрово: д-р Цветанка Петрова