Купиране на опашки


Хапането на опашките при прасетата е един от най-широко разпространените и сериозни проблеми, с които се сблъсква свиневъдството.

Това е „анормално поведение“ с многофакторен произход, който може да бъде контролиран. Поведение, което е отговор на скука при прасетата, недостатъчна стимулация, резултат от фактори на околната среда и тяхното управление, които увеличават стреса.

Купирането на опашката на свинете се практикува като рутинна мярка, с цел да се предотврати хапането на опашките. Същевременно купирането на опашките замаскира проблема и  не отстранява основния причинител на проявите на хапане между прасетата, като наличието на стрес или липса на материали за обогатяване на средата. Прасетата с некупирани и „непокътнати“опашки изискват ниско ниво на стрес и прилагане на добри фермерски практики: управление на материалите за обогатяване на средата (манипулативни материали) по отношение на подовите и циментови настилки, хранене, предоставяне на среда за посрещане на нормалното поведение на прасета (състезателност, ровене, почистване), ранно идентифициране на агресивни прасета.

Наредба № 21 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждането на свине за защита на свинете задължава стопаните да гарантират, че купирането на опашката не се извършва рутинно, а само когато съществуват доказателства (напр. наранени са ушите и опашките на други свине):

„Преди извършването на такива процедури трябва да се вземат други мерки с цел да се предотврати отхапване на опашките и други вредни навици, като се имат предвид жизнената среда и гъстотата на отглеждане. Поради тази причина ако условията на околната среда или системите на управление на свиневъдните обекти не са подходящи, те трябва да бъдат променени.“

Изпълнението на тези конкретни изисквания е предмет на няколко срещи, организирани от Европейската Комисията с държавите членки, основните организации, участващи в свиневъдството, учени и експерти от сектора, от 2013 г. насам.

В тази връзка, Европейската Комисия е разработила следните актове за предотвратяване на рутинното закачване на опашката:

Препоръка на Комисията (ЕС) 2016/336 от 8 март 2016 г. за прилагането на Директива 2008/120 / ЕО на Съвета за определяне на минимални стандарти за защита на свинете по отношение на мерките за намаляване на необходимостта от купиране на опашките

Работен документ на Комисията относно най-добрите практики с оглед предотвратяване на рутинното купиране и осигуряването на материали за обогатяване на средата. Работният документ предоставя полезни инструменти за хармонизирано разбиране за това, как може да се постигне практическото осигуряване на манипулируем материал и избягване купирането на опашката. 

БАБХ е разработила План за действие за намаляване необходимостта от купране на опашки и извършване на оценка на системите са отглеждане на прасета в свиневъдните обекти, въз основа на посочените по-горе препоръки.

Препоръки от Европейската комисия (ЕК), насочени към компетентните органи на държавите членки (ДЧ) и свиневъдния сектор за предотвратяване на рутинното купиране на опашки при свине.

Брушура защо прасетата хапят опашките?

Минимални изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине