Изплатени средства


Информация за изплатени средства по договори, сключени преди 01.10.2014 г.

 1. Информация за изплатена гаранция по договор № 139/17.11.2014 г. на "БУЛ ЕС АЙ“ ООД

 2. Информация за изплатена гаранция по договор № 135/30.10.2014 г. позиции №25 и №15 на "АА Медикъл България“ ООД

 3. Информация за изплатена гаранция по договор № 112/22.08.2014 г. позиции №1 на ДЗЗД „Лабор Диагностик

 4. Информация за изплатена гаранция по договор № 105/08.08.2014 г. позиции №8 на "ФОТ“ООД

 5. Информация за изплатена гаранция по договор № 83/10.07.2014 г. позиции №6 на "Спектротех“ЕООД

 6. Информация за изплатена гаранция по договор № 78/10.07.2014 г. позиции №20 на "Ридаком“ЕООД

 7. Информация за изплатени средства по договор № 6/15.01.2014 г.

 8. Информация за изплатени средства по договор № 145/12.12.2014 г.

 9. Информация за изплатени средства по договор № 106/08.08.2014 г. с предмет – доставка на лабораторни реативи и консумативи за нуждите на ЦЛХИК, обособена позиция N10

 10. Информация за изплатени средства по договор № 136/04.11.2014 г. с предмет – доставка по: Обособена позиция № 5

 11. Информация за изплатени средства по договор № 130/14.10.2014г. с предмет -Доставка на: Обособена позиция № 13 ELIZA

 12. Информация за изплатени средства по договор № 11/24.02.2012 г. с предмет “Доработка и развитие на съществуващата информационна система”ВетИС"

 13. Информация за изплатени средства по борсов договор № 136/12.02.2014 г. с предмет „Доставка на газьол за отопление"

 14. Информация за изплатени средства по договор № 122/17.09.2014 г. с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи

 15. Информация за изплатени средства по договор № 18/12.01.2015 г. с предмет „Осигуряване на куриерски и универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на БАБХ ”, обособена позиция № 1 „Обслужване на кореспонденцията на БАБХ

 16. Информация за изплатени средства по борсов договор № 137/12.02.2014 г. с предмет „Доставка на течни автомобилни горива"

 17. Информация за изплатени средства по договор № 121/16.09.2014 г. с предмет „Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на БАБХ"

 18. Информация за изплатени средства по договор № 90/30.07.2014 г. с предмет „Осигуряване на физическа охрана, сигнално-охранителна дейност и видеонаблюдение

 19. Информация за изплатени средства по договор № 88/28.07.2014 г. с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и предоставяне на съпътстващи услуги – хотелско настаняване и медицинска застраховка при служебни пътувания в чужбина за нуждите на БАБХ”.

 20. Информация за изплатени средства по договор № 18/12.01.2015 г. с предмет
  „Осигуряване на куриерски и универсални и неуниверсални пощенски услуги за
  нуждите на БАБХ ”, обособена позиция № 1 „Обслужване на кореспонденцията на
  БАБХ чрез осъществяване на универсални и неуниверсали пощенски услуги“.
 21. Информация за изплатени средства по договор №30/22.04.2014 г. с предмет
  „Допълнителна доставка и прилагане на жива клетъчно-културална ваксина за
  орална ваксинация на лисици срещу бяс върху територия, определена за орална
  ваксинация на лисиците за 2014 г.”.
 22. Информация за изплатени средства по договор № 48/21.05.2014 г. с предмет
  “Мониторинг и администриране на сървъри, собственост на Българска агенция
  по безопасност на храните”.
 23. Информация за изплатени средства по договор № 105/08.08.2014 г. с предмет
  „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи”, за Обособена позиция №8
  „Консумативи”
 24. Информация за изплатени средства по договор № 132/23.10.2014 г. с предмет
  „Техническо обслужване и ремонтни дейности, включително доставка и монтаж
  на резервни части за автомобилите, собственост на ЦУ на БАБХ и на поделенията
  на Българската агенция по безопасност на храните”
 25. Информация за изплатени средства по договор № 143/11.12.2014 г. с предмет
  „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ЦЛХИК“ за:
  Обособена позиция № 1 „Химикали със степен на чистота „чисти за анализ”
  или „за GC/HPLC”;
  Обособена позиция№ 2: „Органични разтворители и киселини”;
  Обособена позиция№ 3: „Резервни консумативи за налични апарати”;
  Обособена позиция№ 6: „Сертифицирани Сравнителни материали”;
  Обособена позиция№ 7: „Референтни материали”.
 26. Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на фирма,участвала в открита процедура за обществена поръчка - Елта 90 M.
 27. Информация за освобождаване на гаранция за участие на фирма,участвала в открита процедура за обществена поръчка- "Космо България Мобайл".
 28. Информация за изплатени средства по договор № 128/03.10.2014 г. с предмет
  „Осигуряване на куриерски и универсални и неуниверсални пощенски услуги за
  нуждите на БАБХ ”, обособена позиция № 2 „Куриерски услуги“
  .
 29. Информация за изплатени средства по договор № 128/03.10.2014 г. с предмет
  „Осигуряване на куриерски и универсални и неуниверсални пощенски услуги за
  нуждите на БАБХ ”, обособена позиция № 1 „Обслужване на кореспонденцията на
  БАБХ чрез осъществяване на универсални и неуниверсали пощенски услуги“.
 30. Информация за изплатени средства по договор № 135/30.10.2014г. с предмет –
  Доставка по Обособена позиция № 15 ELIZA кит за откриване на антитела срещу
  вируса на беса – 3 000 (три хиляди) дози и Обособена позиция № 25 Набор за
  диагностика на Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по преживните чрез
  метода имуноблот – 64 (шестдесет и четири) дози.
 31. Информация за изплатени средства по борсов договор № 137/12.02.2014 г. с предмет „Доставка на течни автомобилни горива“.
   
 32. Информация за изплатени средства по договор 65/18.06.2014 г. с предмет „Избор на акредитирани лаборатории за изследване на проби храни за съдържание на замърсители, пестицидни остатъци, добавки, ГМО, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за храни, обработени с йонизиращи лъчения, взети за целите на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните“, за обособена позиция № 9 “Избор на лаборатория за изследване на храни по показател пестицидни остатъци – хроматографски методи”.
   
 33. Информация за изплатени средства по договор 66/20.06.2014 г. с предмет „Избор на акредитирани лаборатории за изследване на проби храни за съдържание на замърсители, пестицидни остатъци, добавки, ГМО, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за храни, обработени с йонизиращи лъчения, взети за целите на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните“, за: обособена позиция № 4 “Избор на лаборатория за изследване на показател обща миграция на остатъчни нискомолекулярни вещества от материали и предмети от пластмаса, предназначени за контакт с храни – физикохимичен метод”; обособена позиция № 6 “Избор на лаборатория за изследване на показател специфична миграция на меламин от пластмасови изделия – хроматографски методи”; обособена позиция № 7 “Избор на лаборатория за изследване на храни от неживотински и животински произход  по показател генетично модифицирани организми (ГМО) – скрининг метод”; обособена позиция № 10 “Избор на лаборатория за изследване на храни от животински произход по показател Диоксини и Диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCBs) – хроматографски методи” и обособена позиция № 11 “Избор на лаборатория за изследване на храни от животински произход по показател полициклични ароматни хидрокарбони – хроматографски методи”.
   
 34. Информация за изплатени средства по договор 77/10.07.2014 г. с предмет „Доставка на  лабораторни реактиви и консумативи за: обособена позиция № 3 “Сорбенти”, за обособена позиция № 16 “Лабораторна посуда”; за обособена позиция № 17 “Референтни материали” и  за обособена позиция № 19 “Субстанции за калибриране”.
   
 35. Информация за изплатени средства по договор 72/30.06.2014 г. с предмет „Избор на акредитирани лаборатории за изследване на проби храни за съдържание на замърсители, пестицидни остатъци, добавки, ГМО, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за храни, обработени с йонизиращи лъчения, взети за целите на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните“, за: обособена позиция № 3 “Избор на лаборатория за изследване на храни от неживотински произход по показател добавки (консерванти и/или подсладители) – хроматографски методи” и за обособена позиция № 8 “ Избор на лаборатория за изследване на храни от неживотински произход по показател нитрати – хроматографски методи”.
   
 36. Информация за изплатени средства по договор 80/10.07.2014 г. с предмет „Доставка на  лабораторни реактиви и консумативи за: обособена позиция № 1 “Химикали със степен на чистота – “чисти за анализ””, за обособена позиция № 2 “Химикали със степен на чистота – “за газ или течно-хроматографски анализ””; за обособена позиция № 4 “Дериватизиращи реагенти” и  за обособена позиция № 15 “Измервателна стъклария Клас А”.
   
 37. Информация за изплатени средства по договор № 82 /10.07.2014 г. с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за: обособена позиция № 5 “Резервни консумативи за налични апарати”.
   
 38. Информация за изплатени средства по договор 83 /10.07.2014 г. с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за: обособени позиции № 6 и № 8 “Резервни консумативи за налични апарати”.
   
 39. Информация за изплатени средства по договор 87/23.07.2014 г. с предмет “Организиране на специализирани обучения” по проект „Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за фитосанитарен контрол”.
   
 40. Информация за изплатени средства по договор 88/28.07.2014 г. с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и предоставяне на съпътстващи услуги – хотелско настаняване и медицинска застраховка при служебни пътувания в чужбина за нуждите на БАБХ”.
   
 41. Информация за изплатени средства по договор 90/30.07.2014 г. с предмет „Осигуряване на физическа охрана, сигнално-охранителна дейност и видеонаблюдение за нуждите на Българската агенция по безопасност на храните”.
   
 42. Информация за изплатени средства по договор 109/14.08.2014 г. с предмет „Строително-ремонтни работи на покрив на административна сграда на структурно поделение на БАБХ”.
   
 43. Информация за изплатени средства по договор № 117/11.09.2014 г. с предмет “Изготвяне на проекти на нормативни актове с таблици за съответствие с европейското законодателство свързани със Закон за защита на растенията ( обн. ДВ. Бр. 61 от 25.07.2014 г.), както следва: Наредба за съдържанието и реда за водене на регистри и образци, които се създават и поддържат от Българската агенция по безопасност на храните съгласно Закона за защита на растенията; Наредба за условията и реда за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители; Наредба за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителните продукти и контрола върху него; Наредба за фитосанитарния контрол; Наредба за условията и реда за разрешаване на продукти за растителна защита за пускане на пазара и употреба; Наредба за условията и реда, при които се извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита; Наредба за условията и реда за съхранението, транспортирането и изнасянето на внесените или въведените неодобрени активни вещества, одобряване на активни вещества, антидоти и синергисти; Наредба за условията и реда за производството, пускането на пазара, търговията, преопаковането, транспортирането и съхраняването на продукти за растителна защита; Наредба за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научноизследователски цели и селекция; Наредба за условията и реда за контрола върху продуктите за растителна, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им; Наредба за условията и реда за регистрирането на торове”.
   
 44. Информация за изплатени средства по договор № 118/16.09.2014 г. с предмет “Обработка с инсектицидни препарати  на помещения за животни, места за водопой и торища в селища с констатирано заболяване “ син език “ в допълнителни области с проблеми при наличната техника на БАБХ  в Сливенска област – 100 000кв.м.”.
   
 45. Информация за изплатени средства по договор № 119/16.09.2014 г. с предмет “Обработка с инсектицидни препарати  на помещения за животни, места за водопой и торища в селища с констатирано заболяване “син език“ в допълнителни области с проблеми при наличната техника на БАБХ в Бургаска област – 100 000кв.м.”.
   
 46. Информация за изплатени средства по договор 121/16.09.2014 г. с предмет „Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на БАБХ”.
   
 47. Информация за изплатени средства по договор 122/17.09.2014 г. с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за печатащи устройства и офис техника за нуждите на Българската агенция по безопасност на храните”.
   
 48. Информация за изплатени средства по договор 17/17.06.2013 г. с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на българска агенция по безопасност на храните” за обособена позиция №2: Застраховка “Каско” на МПС-та, собственост на БАБХ и ЦОР”
   
 49. Информация за изплатени средства по договор № 19/28.06.2013 г. с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните” за обособена позиция №1: Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на МПС-та, собственост на Българска агенция по безопасност на храните(БАБХ) и Центъра за оценка на риска (ЦОР)”.
   
 50. Информация за изплатени средства по договор № 34/30.04.2014г. с предмет “Осигуряване на разширена следгаранционна поддръжка на програмен продукт- Автоматизирана информационна система”ВетИС”.
   
 51. Информация за изплатени средства по договор № 19/28.06.2013 г. с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните” за обособена позиция №1: Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на МПС-та, собственост на Българска агенция по безопасност на храните(БАБХ) и Центъра за оценка на риска (ЦОР)”.
   
 52. Информация за изплатени средства по договор № 34/30.04.2014г. с предмет “Осигуряване на разширена следгаранционна поддръжка на програмен продукт- Автоматизирана информационна система”ВетИС”.
   
 53. Информация за изплатени средства по договор № 65/18.06.2014 г. с предмет „Избор на акредитирани лаборатории за изследване на проби храни за съдържание на замърсители, пестицидни остатъци, добавки, ГМО, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за храни, обработени с йонизиращи лъчения, взети за целите на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните“, за обособена позиция № 9 “Избор на лаборатория за изследване на храни по показател пестицидни остатъци – хроматографски методи”.
   
 54. Информация за изплатени средства по договор № 66/20.06.2014 г. с предмет „Избор на акредитирани лаборатории за изследване на проби храни за съдържание на замърсители, пестицидни остатъци, добавки, ГМО, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за храни, обработени с йонизиращи лъчения, взети за целите на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните“, за: обособена позиция № 4 “Избор на лаборатория за изследване на показател обща миграция на остатъчни нискомолекулярни вещества от материали и предмети от пластмаса, предназначени за контакт с храни – физикохимичен метод”; обособена позиция № 6 “Избор на лаборатория за изследване на показател специфична миграция на меламин от пластмасови изделия – хроматографски методи”; обособена позиция № 7 “Избор на лаборатория за изследване на храни от неживотински и животински произход  по показател генетично модифицирани организми (ГМО) – скрининг метод”; обособена позиция № 10 “Избор на лаборатория за изследване на храни от животински произход по показател Диоксини и Диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCBs) – хроматографски методи” и обособена позиция № 11 “Избор на лаборатория за изследване на храни от животински произход по показател полициклични ароматни хидрокарбони – хроматографски методи”.
   
 55. Информация за изплатени средства по договор № 69/20.06.2014 г. с предмет „Избор на акредитирани лаборатории за изследване на проби храни за съдържание на замърсители, пестицидни остатъци, добавки, ГМО, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за храни, обработени с йонизиращи лъчения, взети за целите на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните“, за: обособена позиция № 13 “Избор на лаборатория за изследване на сухи храни за кърмачета на възраст под 6 месеца по показатели: Salmonella species  в 25,0 g.; Cronobacter/Enterobacter sakazakii в 10,0 g.; Listeria monocytogenes в 25,0 g.”.
   
 56. Информация за изплатени средства по договор № 72/30.06.2014 г. с предмет „Избор на акредитирани лаборатории за изследване на проби храни за съдържание на замърсители, пестицидни остатъци, добавки, ГМО, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за храни, обработени с йонизиращи лъчения, взети за целите на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните“, за: обособена позиция № 3 “Избор на лаборатория за изследване на храни от неживотински произход по показател добавки (консерванти и/или подсладители) – хроматографски методи” и за обособена позиция № 8 “ Избор на лаборатория за изследване на храни от неживотински произход по показател нитрати – хроматографски методи”.
   
 57. Информация за изплатени средства по договор № 78/10.07.2014 г. с предмет „Доставка на  лабораторни реактиви и консумативи за: обособена позиция № 20 “Китове и консумативи за ELISA”.
   
 58. Информация за изплатени средства по договор № 87/23.07.2014 г. с предмет “Организиране на специализирани обучения” по проект „Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за фитосанитарен контрол”.
   
 59. Информация за изплатени средства по договор № 88/28.07.2014 г. с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и предоставяне на съпътстващи услуги – хотелско настаняване и медицинска застраховка при служебни пътувания в чужбина за нуждите на БАБХ”.
   
 60. Информация за изплатени средства по договор № 90/30.07.2014 г. с предмет „Осигуряване на физическа охрана, сигнално-охранителна дейност и видеонаблюдение за нуждите на Българската агенция по безопасност на храните”.
   
 61. Информация за изплатени средства по договор № 109/14.08.2014 г. с предмет „Строително-ремонтни работи на покрив на административна сграда на структурно поделение на БАБХ”.
   
 62. Информация за изплатени средства по договор № 111/21.08.2014 г. с предмет „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на БАБХ, съгласно чл.25 и чл.25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина”.
   
 63. Информация за изплатени средства по договор № 121/16.09.2014 г. с предмет „Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на БАБХ”.
   
 64. Информация за изплатени средства по договор № 122/17.09.2014 г. с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за печатащи устройства и офис техника за нуждите на Българската агенция по безопасност на храните”.
   
 65. Информация за изплатени средства по борсов договор № 136/12.02.2014 г. с предмет „Доставка на газьол за отопление“.
   
 66. Информация за изплатени средства по борсов договор № 137/12.02.2014 г. с предмет „Доставка на течни автомобилни горива“.
   
 67. Информация за възстановени гаранции за участие на основание чл. 62, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗОП с предмет  „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ЦЛХИК“ включваща седем обособени позиции с рег.№ 623394/ 11.09.2014г. в АОП както следва: 
  Елта 90 ООД; 
  Мерк България ЕАД
   
 68. Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение договор по обществена поръчка на участник в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително – ремонтни работи на покрив на административна сграда на структурно поделение на БАБХ.
   
 69. Информация за освобождаване на гаранции за участие на фирма, участвала в открита процедура за обществена поръчка
   
 70. Информация за задържане на гаранция за изпълнение на фирми, участвали в открита процедура за обществена поръчка с предмет "Обработка с инсектицидни препарати на помещения за животни, места за водопой и торища, в селища с констатирано заболяване "син език" в областите с проблеми при наличната техника на БАБХ"
 71. Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение  на фирма, участвала в открита процедура за обществена поръчка по договор за доставка №124/29.09.2014 г.

 72. Информация за изплатени средства по договор №133/24.10.2014 г. с предмет – Доставка по:

      Обособена позиция № 19 Диагностикум за сап чрез РСК – 2 160 (две хиляди сто и шестдесет) дози.;
      Обособена позиция № 21 Доставка на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство Franciella tularensis антиген за серологична диагностика на туларемия – 200 (двеста) дози от тях за бърза агтлутинация – 150 дози, за бавна аглутинация – 50 дози.

 73. Информация за освобождаване на гаранция за участие на фирма, участвала в открита процедура за обществена поръчка за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет “Организиране на дейности по информация и публичност“ по проект № А13-31-3/20.01.2014 г.
   
 74. Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение  на фирма, участвала в открита процедура за обществена поръчка с предмет  “Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди.“ (Договор № 57 от  13.06.2014 г.)
   
 75. 1. Информация за изплатени средства по борсов договор № 137/12.02.2014 г. с предмет „Доставка на течни автомобилни горива“;

  2. Информация за изплатени средства по борсов договор № 136/12.02.2014 г. с предмет „Доставка на газьол за отопление“;

  3. Информация за изплатени средства по договор № 90/30.07.2014 г. с предмет „Осигуряване на физическа охрана, сигнално-охранителна дейност и видеонаблюдение за нуждите на Българската агенция по безопасност на храните”;

  4. Информация за изплатени средства по договор № 111/21.08.2014 г. с предмет “Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на БАБХ, съгласно чл.25 и чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина”;

  5. Информация за изплатени средства по договор № 88/28.07.2014 г. с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и предоставяне на съпътстващи услуги – хотелско настаняване и медицинска застраховка при служебни пътувания в чужбина за нуждите на БАБХ” ;

  6. Информация за изплатени средства по договор № 80/10.07.2014 г. с предмет „Доставка на  лабораторни реактиви и консумативи за: обособена позиция № 1 “Химикали със степен на чистота – “чисти за анализ””, за обособена позиция № 2 “Химикали със степен на чистота – “за газ или течно-хроматографски анализ””; за обособена позиция № 4 “Дериватизиращи реагенти” и  за обособена позиция № 15 “Измервателна стъклария Клас А”;

  7. Информация за изплатени средства по договор № 82/10.07.2014 г. с предмет „Доставка на  лабораторни реактиви и консумативи за: обособена позиция № 5 “Резервни консумативи за налични апарати”;

  8. Информация за изплатени средства по договор № 83 /10.07.2014 г. с предмет „Доставка на  лабораторни реактиви и консумативи за: обособени позиции № 6 и № 8 “Резервни консумативи за налични апарати”;

  9. Информация за изплатени средства по договор № 78/10.07.2014 г. с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” за обособена позиция № 20 “Китове и консумативи за ELISA”;

  10. Информация за изплатени средства по договор № 79/10.07.2014 г. с предмет „Доставка на  лабораторни реактиви и консумативи” за обособена позиция № 12 „Резервни консумативи за технически средства за пробоподготовка”;

  11. Информация за изплатени средства по договор № 102/08.08.2014 г. с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ за обособена позиция № 3 „Резервни консумативи за налични апарати съвместими с качеството и техническите изисквания на производителя – Thermo Finigan, Dionex  или еквивалент”;

  12. Информация за изплатени средства по договор № 103/08.08.2014 г. с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ за обособена позиция № 4 „Резервни консумативи за налични апарати съвместими с качеството и техническите изисквания на производителя VIRIGAN, AGILENT или еквивалент”;

  13. Информация за изплатени средства по договор № 104/08.08.2014 г. с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ за обособена позиция № 9 „Имуноафинитетни колони”;

  14. Информация за изплатени средства по договор № 19/28.06.2013 г. с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните” за обособена позиция №1: Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на МПС-та, собственост на Българска агенция по безопасност на храните(БАБХ) и Центъра за оценка на риска (ЦОР)”;

  15. Информация за изплатени средства по договор № 34/30.04.2014г. с предмет “Осигуряване на разширена следгаранционна поддръжка на програмен продукт - Автоматизирана информационна система “ВетИС”. ДЗЗД Консорциум “Матерна систем”;

  16. Информация за изплатени средства по договор № 124/29.09.2014 г. с предмет доставка на:

  Обособена позиция № 1 Ваксина против антракс по животните – 70 000 (седемдесет хиляди) бр. дози по 1мл.,

  Обособена позиция №3 Туберколин говежди ППД – 320 000(триста и двадесет хиляди) бр. дози.

  Обособена позиция №4 Туберколин птичи ППД – 20 000(двадесет хиляди) бр. дози. ;

  17. Информация за изплатени средства по договор № 27/29.05.2012г. с предмет – Доставка по:

  За доставка на ваксина за орална ваксинация срещу бяс-ваксинални примамки - 7 986 000 бр.

  За прилагане на ваксина за орална ваксинация на лисици срещу бяс върху територията, 7 098 000 бр. ;

  18. Информация за изплатени средства по договор № 35/03.10.2013г. с предмет – Доставка по :

              Обособена позиция № 24 Набор за диагностика на Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии – 41 856 дози.

              Обособена позиция № 25 Набор за диагностика на Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по преживните чрез метода имуноблот – 64 ( шестдесет и четири ) дози.;

  19. Информация за изплатени средства по договор № 44/17.12.2013г. с предмет – Доставка по:

              Обособена позиция № 1 Антирабичен конюгат за диагностика на бяс – 2 300 дози.

              Обособена позиция № 2 ELIZA кит за откриване на антитела срещу вируса на бяс – 1 536 дози. ;

  20. Информация за изплатени средства по договор № 13/14.05.2013 г. с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди” по позиция № 1. ;

  21. Информация за изплатени средства по договор № 14/14.05.2013 г. с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди” по позиция № 2. ;

  22. Информация за изплатени средства по договор № 57/13.06.2014 г. с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди” по позиция № І. ;

  23. Информация за изплатени средства по договор № 58/13.06.2014 г. с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди” по позиция № ІІ. ;

  24. Информация за изплатени средства по договор № 67/20.06.2014 г. с предмет “Изпълнение на дейности по информация и публичност” по обособена позиция № 2 с наименование „Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за фитосанитарен контрол”;

  25. Информация за изплатени средства по договор № 121/16.09.2014 г. с предмет „Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на БАБХ”;

  26. Информация за изплатени средства по договор № 122/17.09.2014 г. с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за печатащи устройства и офис техника за нуждите на Българската агенция по безопасност на храните”;

  27. Информация за изплатени средства по договор № 65/18.06.2014 г. с предмет „Избор на акредитирани лаборатории за изследване на проби храни за съдържание на замърсители, пестицидни остатъци, добавки, ГМО, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за храни, обработени с йонизиращи лъчения, взети за целите на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните“, за обособена позиция № 9 “Избор на лаборатория за изследване на храни по показател пестицидни остатъци – хроматографски методи”;

  28. Информация за изплатени средства по договор № 66/20.06.2014 г. с предмет „Избор на акредитирани лаборатории за изследване на проби храни за съдържание на замърсители, пестицидни остатъци, добавки, ГМО, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за храни, обработени с йонизиращи лъчения, взети за целите на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните“, за: обособена позиция № 4 “Избор на лаборатория за изследване на показател обща миграция на остатъчни нискомолекулярни вещества от материали и предмети от пластмаса, предназначени за контакт с храни – физикохимичен метод”; обособена позиция № 6 “Избор на лаборатория за изследване на показател специфична миграция на меламин от пластмасови изделия – хроматографски методи”; обособена позиция № 7 “Избор на лаборатория за изследване на храни от неживотински и животински произход  по показател генетично модифицирани организми (ГМО) – скрининг метод”; обособена позиция № 10 “Избор на лаборатория за изследване на храни от животински произход по показател Диоксини и Диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCBs) – хроматографски методи” и обособена позиция № 11 “Избор на лаборатория за изследване на храни от животински произход по показател полициклични ароматни хидрокарбони – хроматографски методи”;

  29. Информация за изплатени средства по договор № 69/20.06.2014 г. с предмет „Избор на акредитирани лаборатории за изследване на проби храни за съдържание на замърсители, пестицидни остатъци, добавки, ГМО, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за храни, обработени с йонизиращи лъчения, взети за целите на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните“, за: обособена позиция № 13 “Избор на лаборатория за изследване на сухи храни за кърмачета на възраст под 6 месеца по показатели: Salmonella species  в 25,0 g.; Cronobacter/Enterobacter sakazakii в 10,0 g.; Listeria monocytogenes в 25,0 g.” ;

  30. Информация за изплатени средства по договор № 72/30.06.2014 г. с предмет „Избор на акредитирани лаборатории за изследване на проби храни за съдържание на замърсители, пестицидни остатъци, добавки, ГМО, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за храни, обработени с йонизиращи лъчения, взети за целите на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните“, за: обособена позиция № 3 “Избор на лаборатория за изследване на храни от неживотински произход по показател добавки (консерванти и/или подсладители) – хроматографски методи” и за обособена позиция № 8 “ Избор на лаборатория за изследване на храни от неживотински произход по показател нитрати – хроматографски методи”;

  31. Информация за изплатени средства по договор № 45/12.05.2014 г. с предмет -доставка на: Позиция № 27 “Диагностика на КЧС чрез PRS  – 1 024 дози.

 76. Информация за освободена гаранция за изпълнение на „АСМ2“ ЕООД, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет “Доставка, на лабораторни реактиви и консумативи“ по обособена позиция № 5. Резервни консумативи за налични апарати, във връзка с дейността на Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология/ЦЛВСЕЕ/ с рег.№ 023 78 2013 009 от 17.12.2013 г.в АОП.

 77. Информация за освобождаване на гаранции за участие  на фирма „Лабимекс“ ООД, участвала в открита процедура за обществена поръчка с предмет “Доставка, на лабораторни реактиви, консумативи и резервни части за нуждите на ЦЛХИК“,включваща общо 12 обособени позиции с уникален № 2378-2014-0003
   

 78. Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на фирма „Екарисаж Варна“ ЕООД, участвала в открита процедура на договаряне без обявление с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди“, по обособена позиция 2 с рег.№ 606030 от 29.05.2014 г. в АОП

 79. Информация за изплатени средства по договори, сключени преди 01.10.2014 г., както следва:
  1. Информация за изплатени средства по борсов договор № 137/12.02.2014 г. с предмет „Доставка на течни автомобилни горива“;
  2. Информация за изплатени средства по борсов договор № 136/12.02.2014 г. с предмет „Доставка на газьол за отопление“;
  3. Информация за изплатени средства по договор № 90/30.07.2014 г. с предмет „Осигуряване на физическа охрана, сигнално-охранителна дейност и видеонаблюдение за нуждите на Българската агенция по безопасност на храните”;
  4. Информация за изплатени средства по договор № 88/28.07.2014 г. с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и предоставяне на съпътстващи услуги – хотелско настаняване и медицинска застраховка при служебни пътувания в чужбина за нуждите на БАБХ”;
  5. Информация за изплатени средства по договор № 19/28.06.2013 г. с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните” за обособена позиция №1: Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на МПС-та, собственост на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Центъра за оценка на риска (ЦОР)”;
  6. Информация за изплатени средства по договор № 34/30.04.2014г. с предмет “Осигуряване на разширена следгаранционна поддръжка на програмен продукт - Автоматизирана информационна система “ВетИС”.

 80. На 11.02.2015 г. на основание чл. 63, ал. 1 от ЗОП и изпратени протоколи за извършена дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация по сключен договор. № 110 от 20.08.2014 г. е освободена гаранция за изпълнение на „БИОКОНТРОЛ КОРПОРАЦИЯ“ ООД, участник в процедура на договаряне без обявление с предмет “Обработка с инсектицидни препарати на помещения за животни, места за водопой и торища, в селища с консатирано заболяване „син език“, в областите с проблеми при наличната техника на БАБХ.“ с рег.№ 02378-2014-0026 в АОП.

 81. На 12.02.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП и сключен договор. № 57 от 13.06.2014 г. е освободена гаранция за участие на „БРАМАС 96“ АД, участник в процедура на договаряне без обявление с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди“ с рег.№ 606030 от 29.05.2014 г. в АОП.

 82. На 12.02.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2. от ЗОП и сключен договор. № 58 от 13.06.2014 г. е освободена гаранция за участие на „ЕКАРИСАЖ - ВАРНА“ ЕООД, участник в процедура на договаряне без обявление с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди“ с рег.№ 606030 от 29.05.2014 г. в АОП.

 83. На 12.02.2015 г. на основание чл. 63, ал. 1 и сключен Договор № 130 от 14.10.2014 г. от ЗОП. са освободени гаранции за изпълнение на „ИВЕСТА 2003“ ООД, участник в открита процедура за обществена поръчка с предмет “Доставка, осъществена чрез закупуване на ваксини, диагностикуми и консумативи за нуждите на БАБХ за изпълнение на държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г. обособени в  позиции № 13 ELISA кит за откриване на антитела срещу вируса на син език; №23 ELISA кит за откриване на антитела срещу вируса на инфекциозния ринотрахеит; № 26 диагностика на инфлуенца по птиците чрез PCR; № 27 Диагностика на КЧС чрез PCR; № 42 Комплекти за вземане на проби за диагностика на ТСЕ; № 43 Комплекти за вземане на проби от птици за изследване на салмонелоза“. С рег.№ 02378-2014-0020. в АОП.

 84. Информация за изплатени средства по договор № 73/01.07.2014 г. с предмет „Изготвяне на експертни оценки и доклади с експертно заключение за подновяване разрешаването на продукти за растителна защита в следните области: токсикологични характеристики на активните вещества и на продуктите за растителна защита, екотоксикологични характеристики на активните вещества и на продуктите за растителна защита и съществуване и поведение в околната среда на активните вещества и продуктите за растителна защита, в съответствие с действащите и приложими нормативни изисквания на Европейското и националното право, съгласно техническо задание“.

 85. Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на основание чл. 63 ал. 1 и 2 от ЗОП и чл. 5, ал. 5 от сключени Договори № 27 от 29.05.2012 г. и № 30 от 22.04.2014 г. от 20.06.2014 г. на ДЗЗД " БИОВЕТА ЕЪР" , участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП  с предмет " Доставка и прилагане ваксина за орална ваксинация на лисици срещу бяс на територията, определена аз орална ваксианция на лисиците"

 86. Информация за изплатени средства по договори, сключени преди 01.10.2014 г., както следва: