Начало Документи Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България

Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България


Актуализиран национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България може да откриете ТУК

Решение № 571 от 13 август 2020 г. за приемане на Актуализиран  Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България

Решение № ЕО - 3/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

БАБХ, на основание чл. 19а, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до Задание за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проект на актуализирания Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България ТУК

Становища, бележки и препоръки относно обхвата на доклада за екологична оценка могат да бъдат депозирани на вниманието на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните и/или на електронна поща: orz@bfsa.bg, в 15-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

Анализ на тенденции, приоритети и добри практики в контекста на хармонизирани показатели на риска, съгласно Директива 2009/128/ЕС Република България

Хармонизирани показатели на риска, съгласно Директива (ЕС) 2019/782:

Хармонизирани показатели на риска 1 и 2 за 2011-2019 г.:

Хармонизирани показатели на риска 1 и 2 за 2011-2017 г.:

 

Документация по Доклад за екологична оценка

Съобщение за провеждане на консултации

Доклад за екологична оценка  на проект на актуализиран план за действие за устойчива употреба на пстициди в Република България

Нетехническо резюме на Доклад за екологична оценка  на проект на актуализиран план за действие за устойчива употреба на пстициди в Република България

Приложения:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

 

БАБХ осигурява достъп на компетентните органи и обществеността по Доклада за Екологична оценка, с всички приложения към него, в т.ч. и резултатите от консултациите и проекта на Актуализирания НПДУУП.


Доклад за Екологична оценка на НПДУУП

Нетехническото резюме на Доклада за Екологична оценка

Приложения:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Становище по екологична оценка (ЕО) № 1-2/2020 г. за проект на Актуализиран Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България (Актуализиран НПДУУП)

Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) за „Актуализиран Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България“ (Актуализиран НПДУУП).