Начало ПРОЦЕДУРИ-БАБХ Дирекция ,,Продукти за растителна защита, торове и контрол“ (ПРЗТК)

Дирекция ,,Продукти за растителна защита, торове и контрол“ (ПРЗТК)


Процедура за издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита с УИН №2694

Формуляр А - Заявление за разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита (на български език);

Формуляр А - Заявление за разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита (на български език) word;

Формуляр А - Заявление за разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита (на английски език);

Формуляр А - Заявление за разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита (на английски език) word;

Формуляр В– Декларация за състава на продукта за растителна за растителна защита (на български език);

Формуляр В– Декларация за състава на продукта за растителна за растителна защита (на български език) word;

Формуляр В– Декларация за състава на продукта за растителна за растителна защита (на английски език).

Формуляр В– Декларация за състава на продукта за растителна за растителна защита (на английски език) word.

Формуляр А - Заявление за разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита (на български език);

Формуляр А - Заявление за разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита (на български език) word;

 

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКЦИЯ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТОРОВЕ И КОНТРОЛ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 33-39 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВИ 79/117/ЕИО И 91/414/ЕИО НА СЪВЕТА

СТАНДАРТНО ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКЦИЯ «ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТОРОВЕ И КОНТРОЛ» ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА НА ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 43 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВИ 79/117/ЕИО И 91/414/ЕИО НА СЪВЕТА

СТАНДАРТНО ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКЦИЯ «ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТОРОВЕ И КОНТРОЛ» ЗА  РАЗРЕШАВАНЕ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 52 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВИ 79/117/ЕИО И 91/414/ЕИО НА СЪВЕТА

СТАНДАРТНО ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКЦИЯ «ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТОРОВЕ И КОНТРОЛ» ЗА  РАЗРЕШАВАНЕ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА СЪДЪРЖАЩИ АКТИВНО ВЕЩЕСТВО С НИСЪК РИСК СЪГЛАСНО ЧЛ. 47 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВИ 79/117/ЕИО И 91/414/ЕИО НА СЪВЕТА

„СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРАНА ДИРЕКЦИЯ «ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТОРОВЕ И КОНТРОЛ» ЗА  ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НАПАЗАРА И УПОТРЕБА НА ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 44 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВИ 79/117/ЕИО И 91/414/ЕИО НА СЪВЕТА И ЧЛ. 67 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА„

„СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРАНА ДИРЕКЦИЯ «ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТОРОВЕ И КОНТРОЛ» ЗА  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НАПАЗАРА И УПОТРЕБА НА ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 45 ОТ РЕГЛАМЕНТ ЕО № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВИ 79/117/ЕИО И 91/414/ЕИО НА СЪВЕТА И ЧЛ. 68 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА„

„СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКЦИЯ «ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТОРОВЕ И КОНТРОЛ» ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЧРЕЗ ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 40-42 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВИ 79/117/ЕИО И 91/414/ЕИО НА СЪВЕТА

„СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКЦИЯ «ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТОРОВЕ И КОНТРОЛ» ЗА  РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 51 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВИ 79/117/ЕИО И 91/414/ЕИО НА СЪВЕТА

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКЦИЯ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТОРОВЕ И КОНТРОЛ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА ЗА ОГРАНИЧЕНА И КОНТРОЛИРАНА УПОТРЕБА СЪГЛАСНО ЧЛ. 53 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВИ 79/117/ЕИО И 91/414/ЕИО НА СЪВЕТА

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКЦИЯ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТОРОВЕ И КОНТРОЛ ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, СЪГЛАСНО  ЧЛ. 44 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВИ 79/117/ЕИО И 91/414/ЕИО НА СЪВЕТА

СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКЦИЯ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТОРОВЕ И КОНТРОЛ ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПО ИСКАНЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО, СЪГЛАСНО ЧЛ. 45 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 ГОДИНА ОТНОСНО ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВИ 79/117/ЕИО И 91/414/ЕИО НА СЪВЕТА

Стандартна оперативна процедура „Процедура за контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати при производство, пускане на пазара и употреба“, Код: СОП-ПРЗТК, Версия 05

Процедура за вписване на адюванти в електроният регистър на БАБХ с УИН №2698

Процедура за издаване на сертификат за работа с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба

Заявление за издаване на сертификат за използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба по чл. 83 от Закона за защита на растенията

Процедура за регистрация на торове, подобрители на почвата , биологично активни вещества и хранителни субстрати

Заявление за регистрация на торове

Заявление за промяна в регистрацията на торове

Декларация от производителя за мястото на производство на торове

Процедура за контрол върху употребата на продукти за растителна защита от земеделски стопанин, Приложение № 16 към Заповед № РД 11-95/21.03.2011 г. изменена със Заповед № РД 11-249/08.02.2018 г.

Доклад от проверка на земеделски стопанин

Процедура за контрол върху съхранение и транспорт на неодобрени активни вещества и неразрешени продукти за растителна защита на територията на Р България

Уведомление за износ на неразрешен продукт за растителна защита

Уведомление за производство на неразрешен продукт за растителна защита

Процедура за издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита

Заявления за издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита

Процедура за издаване на удостоверение за преопаковане на продукти за растителна защита

Заявления за издаване на удостоверение за преопаковане на продукти за растителна защита

Процедура за издаване на разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане.

Процедура за установяване на причините за подмор на пчели и съставяне на актове за установяване на административни нарушения по Закона за защита на растенията и Закона за пчеларството

Процедура за удължаване срока на годност на продукти за растителна защита.

Заявление за удължаване срока на годност на продукт за растителна защита

Процедура за вземане на проби от растения и растителни продукти за идентификация на употребените ПРЗ.

Процедура за издаване на разрешение за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието