Публични покани


Публична покана по реда на Глава Осма „а” ЗОП относно избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лицензи за антивирусен софтуер за нуждите на Българската агенция по безопасност на храните и областните дирекции“.

Заповед;
Документация;
Техническо задание;
Покана.
Протокол на комисия назначена със заповед № РД 11-1892 / 27.11.2014 г.,  за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците

Публична покана за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка: Оценка на активни вещества и продукти за растителна защита в пет направления на оценка с цел разрешаване и подновяване на разрешаването на продукти за растителна защита

Заповед РД11-1531/18-09-2014

Тържна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка „Организиране на специализирани обучения“ по проект "Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за фитосанитарен контрол"

  Заповедза удължаване срока за работа на  комисията разглжедаща офертите за обществена поръчка  с предмет :  „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на БАБХ, съгласно чл. 25 и чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд  и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина ”

Съобщение до участниците
Връзка към протокола от 04.07.2014г.

Протокол и заповед за удължаване срока за работа на комисията разглжедаща офертите за обществена поръчка с предмет :
„Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на БАБХ, съгласно чл. 25 и чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина ”

От тук можете да изтеглите:  - Съобщение до участниците;

- Протокол от 24-07-2014;

- Заповед РД11-1204/24-07-2014

Протокол от заседание на комисия назначена да разгледа и оцени офертите за поръчка с предмет :  „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на БАБХ, съгласно чл. 25 и чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина ”.

 

Заповед № РД11-942 за оттегляне на публична покана, обявена с ID 9031018 на Портала за обществени поръчки възлагане на поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на БАБХ, съгласно чл. 25 и чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина”

 Документация за обществена поръчка чрез публична покана:

1. Обособена позиция 1 - Изпълнение на дейности по информация и публичност по проект „Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход”
2. Обособена позиция 2 - Изпълнение на дейности по информация и публичност по проект "Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за фитосанитарен контрол"

Документация за провеждане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет : „Организиране и провеждане на специализирани обучения за администрацията на БАБХ” по проект № 13-22-121/15.05.2013 год. - "Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите по дейности, свързани с официалния контрол"

Заповед № РД 11-793 от 11.06.2014г.

Заповед № РД 11-715 от 26.05.2014г. за класиране на участниците и частично прекратяване на някои особени позиции

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, с предмет: “Избор на борсов представител, който да сключва на сесии на “СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА” АД /“ССБ” АД/, чрез оторизиран свой брокер от свое име и за сметка на БАБХ, сделки за покупко-продажба на стоки, възложени му от БАБХ с двустранно съгласувани Поръчки-спецификации” - (№ ID в АОП 9023560)

Документация за обществена поръчка чрез публична покана - “Мониторинг и администриране на сървъри, собственост на Българска Агенция по Безопасност на Храните”.
(За връзка към поканата в Агенция по обществени поръчки ->
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022567 )

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране на обучения по проект с рег.№ЦА12-22-78/11.06.2013г. “Обучение на ръководни и експертни кадри от БАБХ по дейности, свързани със стратегическите цели на официалния контрол” (№ в АОП 9020005 от 17.09.2013г.).

Заповед № РД11-931/05.09.2013 г. за оттегляне на публична покана с ID № 9019318 от 28.08.2013 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране на обучения по проект “Обучение на ръководни и експертни кадри от БАБХ по дейности, свързани със стратегическите цели на официалния контрол”

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, с предмет: “Избор на лаборатории за изследване на проби храни, листни проби и материали и предмети, предназначени за контакт с храни за целите на официалния контрол”, включваща 14/четиринадесет/ обособени позиции - (№ ID в АОП - от 9019409)

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи на две лабораторни сгради, находящи се в гр. Благоевград"

Публична покана с предмет "Организиране и провеждане на обучения по проект „По-добро качество на храната – сила за изграждане на здравно и социално благополучие"

Публична покана с предмет "Доставка на 2 броя нови високопроходими автомобила тип "Джип" и 1 брой нов лек автомобил тип "Хечбек" за нуждите на ОДБХ Благоевград финансирани по проект "По-добро качество на храната-сила за изграждане на здравно и социално благополучие" с акроним: "Контрол на качеството на храната", съгласно сключен договор №:В2-1.3.03/24.02.2012г. за безвъзмездна помощ по Оперативна програма за „Eвропейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013г”.

Публична покана  по чл. 101 а от ЗОП с  предмет: „Избор на външен консултант за осъществяване на услуга с предмет: „Подготовка на документите за участие и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнител по проект "По-добро качество на храната-сила за изграждане на здравно и социално благополучие", съгласно сключен договор №:В2-1.3.03/24.02.2012г. за безвъзмездна помощ по Оперативна програма за „Eвропейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г.”