Начало Система за бързо съобщаване RASFF

Система за бързо съобщаване RASFF


Европейският съюз има широкообхватна стратегия за безопасност на храните. Тя обхваща не само безопасността на храните, но и здравето на животните, хуманното отношение към тях и здравето на растенията. Стратегията гарантира, че храната може да бъде проследена при движението й от фермата до масата, дори ако това означава пресичане на вътрешни граници на ЕС, така че търговията да не бъде задържана и потребителите да разполагат с разнообразие от хранителни продукти. Високи стандарти са в сила за храните, произведени в ЕС, както и за вносните храни.

За да се предотвратят проблеми от потенциално небезопасни храни още в зародиш, ЕС е изградил система за бързо предупреждение – Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Целта на системата е да защитава здравето на хората и животните от всякакъв вид вредни въздействия или потенциален риск произтичащ от храни, фуражи и материали, предназначении за контакт с храни, чрез осигуряване на бърз информационен обмен между България, страните-членки и Европейската Комисия. Всяка страна-членка при установяване на опасни продукти разпространени на нейна територия или спрени на граничен пункт е длъжна в рамките на 24 часа да уведоми Европейската комисия, която от своя страна разпространява информацията до всички членове на Системата за бързо съобщаване.

Когато бъде установено несъответствие с изискванията за безопасност, предупреждения се изпращат до всички отговорни за здравето на хората и животните структури в страните от ЕС. Понякога е достатъчно да се спре само дадена пратка, но при необходимост всички доставки на даден продукт от ферма, завод или входно пристанище също могат да бъдат задържани. Продуктите, които вече са в складовете или по магазините, се изтеглят, възбраняват и при необходимост се унищожават.

Структурата на системата включва Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните със съответните звена, Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и Национален център за опазване на общественото здраве (НЦООЗ).

Членове на RASFF са 33 държави от Европа. Организацията съществува вече 35 години и е доказала своята ефективност в борбата срещу опасните храни и вещества.
 
"RASFF consumers portal" - Портал в помощ на потребителите.
 
Европейската Комисия представи новия си проект RASFF consumers portal”, насочен изцяло към потребителите. Портала дава достъп на потребителите до всички нотификации за храни и фуражи и материали и предмети в контакт с храни, които носят  риск за здравето на хората и животните. Нотификациите са групирани поотделно за всяка държава-членка, което позволява по-лесното им намиране, за разлика от досегашният начин на търсене, който RASFF - portal предлагаше
 
Линк към портала:

Документи

 Регламент (ЕС) № 16/2011 за установяване на мерки за прилагане на Системата за бързо предупреждение

 Ръководство за функциониране на Системата за бързо съобщаване за храни фуражи (СБСХФ)

 Формуляр за отхвърляне на граничен пункт

 Формуляр за нотификация за последващи мерки/допълнителна информационна нотификация

 Списък на получателите

 Нотификация за пазара