Обучения


Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява обучение и квалификация на служителите си чрез своята „Дирекция „Човешки ресурси, обучение и квалификация”. Звеното изготвя програми, организира и координира провеждането на курсове за обучение и повишаване на квалификацията на екипа на БАБХ.