Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии


 

Трансмисивните спонгиформни енцефалопатии са група невродегенеративни заболявания при животните и човека, характеризиращи се с дълъг инкубационен период, измерван в месеци и години и с бавно прогресиращо и винаги летално завършващо развитие. Такива при животните са спонгиформната енцефалопатия при говедата („луда крава“), скрейпи при овцете, трансмисивната енцефалопатия при норките, спонгиформната енцефалопатия при котките, хроничната изтощаваща болест при елените, енцефалопатиите при екзотичните зоопаркови животни, а при човека - болестта на Кройцфелд-Якоб, синдрома на Герстман- Щрауслер-Щайнкер, куру, фаталната фамилна безсъница, Алперсовата болест и новият вариант на болестта на Кройцфелд-Якоб. Клинично се проявяват с тежки неврологични нарушения, включващи поведенчески промени, парализи, изтощение и смърт, предхождана обикновено от пневмонии. Патологичната им характеристика се изразява в спонгиформни промени в различни отдели на главния мозък, изразяващи се с вакуолизация на невроните, астроцитоза, формиране на амилоидни плаки и с присъствието на протеиназо-резистентни фибрили.

 

Програма за надзора на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

Практическо ръководство за борба болестта спонгиформна енцефалопатия по говедата

Практическо ръководство за борба с болестта скрейпи по дребните преживни животни

Досие на Република България за скрейпи по дребните преживни животни, 2008-2018 г.;

30 СОП "Мерки за незабавно прилагане в случай на съмнение или положителен резултат за Транмисивни спонгиформни енцефалопатии" 

Информация за Специфично рискови материали при клане на преживни животни

Инструкции за:

• вземане, опаковане и транспортиране на пробите мозък за изпълнение на Програмата за надзор на Трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) - спонгиформна енцефолапатия по говедата (СЕГ) и скрейпи по овцете и козите

• някои заболявания при говедата, които се характеризират с нервни клинични симптоми

• някои заболявания при овцете и козите, които се характеризират с клинични признаци подобни на болестта скрейпи

• наличните на действие при клинично съмнение и потвърждение за наличие на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ)

• случаите в които трябва да се използва зъбната формула за установяване възрастта на едрите и дребните преживни животни

• определяне на "Кохортата" в случай на спонгиформна енцефалопатия при говедата

• определяне на специфичнорисковите материали за заболяванията от групата на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии

• надзора на заболяванията спонгиформна енцефалопатия по говедата и скрейпи по дребните преживни животни в Р България

• събиране и обезвреждане на умрели животни от територията на Р България

 

Практическо ръководство за фермерите за болестта "луда крава"

Практическо ръководство за фермерите за болестта скрейпи

Информационна брошура за ТСЕ

 

Видео: