Начало Диви животни

Диви животни


Внасяне, придобиване, продажба, притежаване и отглеждане на екземпляри от разред примати и на диви котки, с изключение на зоологически градини и спасителни центрове е забранено в България.

 

Собственикът на други диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч е задължен да ги регистрира в Регионалната инспекция по околната среда и водите в 14-дневен срок от придобиването им.

 

Забранено също така придобиването и отглеждането на защитени животински видове по чл. 37 и 47 от Закона за биологичното разнообразие. Отглежданите видове се отнемат в полза на държавата, когато няма специално разрешително от Министерството на околната среда и водите.

 

Хората, които участват в търговията с диви животни и в отглеждането на живи животни и растения, са законно задължени да се погрижат за екземплярите, които притежават, за да предотвратят:

• ненужна смъртност и страдание сред живите животни;

• увреждане на местната флора и фауна от инвазията на екзотични видове;

• потенциални рискове за здравето чрез избягване на опасни и / или отровни екземпляри, или предаването на болести от животни на животни.

 

Законодателството относно хуманното отношение към дивите животните, инвазивните видове и безопасността на човека съществува на международно, европейско и национално равнище:

Закон за ветеринарномедицинската дейност

• Закон за защита на животните

• Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране

• Регламент (ЕО) No 338/97 НА СЪВЕТА от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

• Закон за биологичното разнообразие