Заявления


Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – производство и/или търговия на фуражи по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 01, версия 05/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – производство на комбинирани фуражи, съдържащи фуражни добавки и/или премикси, изготвени на основата на фуражни добавки по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 02, версия  05/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/15.12.2021 г.

Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – производство на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 03, версия 05/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – търговия на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 04, версия 05/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – производство и/или търговия на фуражни добавки по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 05, версия 05/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за регистрация на превозвачи, транспортиращи фуражи по чл. 17б, ал. 2 от Заявление за регистрация на превозвачи, транспортиращи фуражи по чл. 17б, ал. 2 от Закона за фуражите – Образец КФ – 06, версия 06/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за регистрация на оператори, отдаващи складове за съхранение на фуражи под наем по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 07, версия 06/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – търговия на фуражни добавки по чл. 18, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 08, версия 06/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – производство на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки по чл. 18, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 09, версия 05/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност –търговия на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки по чл. 18, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 10, версия 05/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – производство на фуражни добавки по чл. 18, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 11, версия 06/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – производство на комбинирани фуражи по чл. 18, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 12, версия 05/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност - обработка на сурово растително масло, производство на мастни киселини чрез преработка на растителни масла и животински мазнини и на биодизел, както и смесване на мазнини по чл. 18, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 13, версия 04/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за вписване в регистрите по чл. 17, ал. 1 или чл. 20, ал. 1 от Закона за фуражите (ДВ, бр. 55/2006 г.) на оператори във фуражния сектор, които използват странични животински продукти и/или производни продукти по чл. 23е, ал. 1 от Закона - Образец КФ – 14, версия 05/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност - производство и/или търговия с медикаментозни фуражи и/или междинни продукти по чл. 55, ал. 1 от Закона за фуражите (ДВ, бр. 55/2006 г.) - Образец КФ – 15, версия 04/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за вписване в Списъка на регистрираните представители от фуражния сектор, упражняващи дейност – внос на фуражи от трети държави (чл. 9 на Регламент (ЕО) № 183/2005 относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите) и чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредба № 109 за официалния контрол върху фуражите (Обн. ДВ. бр. 84/2006 г., посл. изм. и доп. бр. 20/2012 г.) - Образец КФ – 16, версия 05/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за вписване в Регистъра на одобрените представители от фуражния сектор, упражняващи дейност – внос на фуражи от трети държави - Образец КФ – 17, версия 05/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за издаване на ветеринарен сертификат – Образец КФ – 47, версия 04/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност –деконтаминация или детоксикация на фуражи по чл. 18, ал. 1 от Закона за фуражите във връзка с чл. 20 от Регламент (ЕО) № 767/2009 – Образец КФ – 65, версия 04/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за издаване на сертификат за произход и свободна продажба и/или сертификат за добра производствена практика – Образец КФ – 66, версия 07/ Утвърден със Заповед № РД 11-77/11.01.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповед № РД 11-3039/14.12.2021 г.

Заявление за прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” – Образец КФ – 68, версия 04/ Утвърден със Заповед № РД 11-819/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповеди №№ РД 11-41/10.01.2019 г. и РД 11-3039/14.12.2021 г.

Становище за прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” - Образец КФ –69-Версия 01

Заявление за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – Образец КФ – 76, версия 02/ Утвърден със Заповед № РД 11-1861/05.09.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповед № РД 11-3039/14.12.2021 г.

Становище за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” - Образец КФ – 77, версия 01/ Утвърден със Заповед № РД 11-1861/05.09.2019 г.

Заявление за прилагане на подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ – Образец КФ – 82, версия-02/ Утвърден със Заповед № РД 11-1051/22.05.2020 на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповед № РД 11-3039/14.12.2021 г.

Становище за прилагане на подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ - Образец КФ – 83, версия 01/ Утвърден със Заповед № РД 11-1051/22.05.2020 г.

Заявление за прилагане на подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани” – Образец КФ – 78, версия 02/ Утвърден със Заповед № РД 11-1861/05.09.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповед № РД 11-3039/14.12.2021 г.

Становище за прилагане на подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани ” - Образец КФ – 79, версия 01/ Утвърден със Заповед № РД 11-1861/05.09.2019 г.

Заявление за прилагане на подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” –  Образец КФ – 80, версия 02/ Утвърден със Заповед № РД 11-1861/05.09.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменена със Заповед № РД 11-3039/14.12.2021 г.

Становище за прилагане на подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” - Образец КФ – 81, версия 01/ Утвърден със Заповед № РД 11-1861/05.09.2019 г.

Уведомление от оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност -  търговия  с  фуражи,  предлагани  чрез средства за комуникация от разстояние по чл. 23и, ал. 1 от Закона за фуражите - Образец КФ – 71-Версия 01/Утвърден със Заповед № РД 11 – 388/01.03.2018 г.