Заразни болести


Инструкции - официален контрол

Инструкция за проверка на ефективността на официалния контрол по отношение на бруцелозата по дребните преживни животни и заразния епидидимит при кочове, съгласно изискванията на Регламент 882/2004/ЕС

Инструкция за проверка на ефективността на официалния контрол по отношение на изпълнение на програмите за надзор на екзотичните заболявания и особено опасните вирусни инфекции, съгласно изискванията на Регламент 882/2004/ЕС

Инструкция за проверка на ефективността на официалния контрол по отношение на туберкулозата по говедата, ензоотичната левкоза и бруцелозата по говедата, съгласно изискванията на Регламент 882/2004/ЕС


Инструкция за прилагане от ловците на мерки за био-сигурност при първична обработка на отстреляния дивеч и взимане и изпращане на проби за лабораторна диагностика

Заповед за утвърждаване на инструкция за прилагане от ловците на мерки за био-сигурност при първична обработка на отстреляния дивеч и взимане и изпращане на проби за лабораторна диагностика

Инструкция за прилагане от ловците на мерки за био-сигурност при първична обработка на отстреляния дивеч и взимане и изпращане на проби за лабораторна диагностика

 Инструкция за предприемане на мерки при съмнителни случаи на заболяване от  “SCHMALLENBERG” вирус в Република България
Заповед за утвърждаване на инструкция за предприемане на мерки при съмнителни случаи на заболяване от SCHMALLENBERG вирус в Република България

Инструкция за предприемане на мерки при съмнителни случаи на заболяване от  “SCHMALLENBERG” вирус в Република България

Програми за ликвидиране, контрол и надзор на някои заразни заболявания по животните и зоонози на територията на Р България през 2015 г.

Програма за контрол на салмонелa при разплодни стада от домашни птици за 2015 година

Програма за контрол на салмонелa при кокошки носачки от вида Gallus Gallus за 2015 г.

ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА САЛМОНЕЛА ПРИ БРОЙЛЕРИ ЗА
2015 ГОДИНА

Програма за контрол на салмонелa при пуйки за 2015 година

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР НА БОЛЕСТТА ИНФЛУЕНЦА ПРИ
ДОМАШНИ И ДИВИ ПТИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г.

ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР НА ТРАНСМИСИВНИТЕ СПОНГИФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ В Р БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2015 г.

ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ И НАДЗОР НА БОЛЕСТТА СИН ЕЗИК ПО ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ В РEПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2015г.

ПРОГРАМА за контрол и ерадикация на заболяването Класическа чума  по домашни и диви свине в Република България  през 2015 г.

Програма за контрол и ерадикация на болестта бяс в България за 2015 г.

Програма за надзор на нюкясълската болест (псевдочума) по птиците през 2015г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАДЗОР НА БОЛЕСТТА ШАП ПО ЧИФТОКОПИТНИ ЖИВОТНИ В Р БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2015 г.

CONTINGENS PLANS - ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ


Заповед за утвърждаване на оперативен план за ликвидиране на особено актуални заразни болести по животните

Стратегически и ресурсен план

Списък на експерти участващи в контрола и ликвидирането на болестите по животните /Актуален към 18.05.2012/

Практически ръководства

Практическо ръководство за борба с някои неекзотични болести по рибите

Практическо за борба с Африканската чума по конете

Практическо ръководство за борба с Африканската чума по свинете

Практическо ръководство за борба с болестта Син език по преживните животни

Практическо ръководство за борба с Класическата чума по свинете

Практическо ръководство за борба със Заразен нодуларен дерматит

Практическо ръководство за борба с Чума по дребните преживни животни

Практическо ръководство за борба с болестта Чума по говедата

Практическо ръководство за барба с Шарката по овцете и козите

Практическо ръководство за борба с болестта Треска от долината на Рифт

Практическо ръководство за борба с Нюкясълската болест по птиците

Практическо ръководство за борба с Везикулозната болест по свинете

Практическо ръководство за борба с болестта Везикулозен стоматит

Практическо ръководство за борба с високо и нископатогенната (Н5 и Н7) Инфлуенца по птиците

Практическо ръководство за борба с болестта Спонгиформна енцефалопатия по говедата

Практическо ръководство с болестта Шап по чифтокопитните животни

Практическо ръководство за борба с болестта Скрейпи при овцете и козите

Инструкции

Инструкция за лично предпазно и защитно облекло, необходимо при влизане в епизоотиично огнище (Приложение І)

Инструкция за хуманно убиване на животни при управление на епизоотично огнище (Приложение ІІ) 

Инструкция за обезвреждане на труповете и контаминирания материал (Приложение ІІІ)

Инструкция за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация при ликвидиране на болести при животните (Приложение ІV)

Данни за броя на животните в Република България по категории (01/01/2012) 

Инструкция за хигиенен месодобив и съхранение на трупове на отстреляни диви свине, взимане и изпращане на проби от тях за лабораторно изследване в пунктове за събиране и съхранение на отстреляни диви свине при възникване на огнище на Класическа чума при дивите свине (КСЧ)

Инструкция за лично предпазно и защитно облекло, необходимо при влизане в епизоотично огнище

Инструкция за минималните изисквания към водената документация при изпълнение на одобрения с Решение 2011/493 план за надзор и ерадикация на болестта шап по дивите животни в Югоизточна България

Инструкция за работа на ветеринарномедицинските специалисти, отговорни за изпълнението и контрола на одобрения с Решение 2011/ 493 от Европейския съюз План за ерадикация на шапа по дивите животни в Югоизточна България

Инструкция за изпращане и изследване на кръвни и органни проби от диви свине в изпитвателна лаборатория "Екзотични и особено опасни инфекции" на НДНИБМИ гр. София, за заболяванията шап по чифтокопитните животни и класическа чума по свинете


ЗАПОВЕДИ ЗА ЕПИЗООТИЧЕН КОНТРОЛ 


КЛАСИЧЕСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Инструкция за извършване на контрол на ферми за източнобалкански свине и Заповед за утвърждаване на инструкцията


Инструкция за изпълнение на мерките за контрол на класическата чума по свинете в Република България и препоръките на Одит на Службата по храни и ветеринарни въпроси към ЕК, извършен в Р България от 19 до 26.11.2012 г., с цел оценка на мерките за контрол на класическата чума по свинете (DG (SANCO)/ 2012 - 2202)

Инструкция за целево взимане на проби от диви свине за изпълнение на програмата за надзор на Класическата чума по свинете в Република България

Инструкция за работа с базата данни на Европейския съюз за контрол и мониторинг на Класическа чума свине при диви свине

Инструкция за извършване на клинични обследвания на свиневъдните обекти и попълване на чек лист за активен надзор на Класическа чума по свинете

Решение на Комисията от 3 ноември 2008 година относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в някои държави-членки

Решение на Комисията от 25 юни 2010 година за изменение на Решение 2008/855/ЕО по отношение на мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете сред диви свине

Решение на Комисията от 1 февруари 2002 година за одобряване на диагностично ръководство, с което се определят диагностичните процедури, методите за вземане на проби и критериите за оценка на лабораторните тестове за потвърждаване на класическата ума по свинете

Ръководство за надзор/ мониторинг, контрол и ерадикация на класическата чума по свинете

Инструкция за вземане и изпращане на кръвни проби от свине за лабораторно изследване за класическа чума по свинете в месодобивни предприятия във връзка с изпълнение на Програма за надзор и ерадикация на заболяването класическа чума по свинете през 2008 година

Инструкция за мерките за контрола на заболяването КЧС  по време на транспорт от животновъдни стопанства до други обекти с епизоотично значение

Определяне на възрастта на дивите свине по зъбната формула

Ръководство за предприемане на мерки при съмнение за възникване на класическа чума по свинете (КЧС), мерки при потвърждаване, ликвидиране и повторно заселване със свине в заразения животновъден обект

Инструкция за извършване на “орална” ваксинация на дивите свине срещу болестта Класическа чума по свинете

Заповед № 877 от 15 октомври 2007 г.

Заповед № РД 09-460 от 25 юли 2008 г.

Заповед № РД 11-572 от 31 юли 2008 г.

Заповед № РД 11-203 от 24 февруари 2012 г.

Заповед № РД 11-1330 от 12 ноември 2012 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 13.11.2012 година за изменение на Решение 2008/855/ЕО по отношение на изпращането до други държави членки на определени видове месо и месни продукти от съответните държави членки с области, изброени в част III от приложението към него


АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Решение на Комисията от 26 май 2003 г. за одобрение на ръководството за дигностика на Африканската чума по свинете

Хронология на разпространението на Африканската чума по свинете (АЧС) в Европа от проникването й през 1960 г. до месец септември 2009 г.

Наредба № 102 от 21 август 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им

Писмо до директорите на РВМС от 7 октомври 2009 г. за засилване на профилактичните мерки за предпазване на страната от Африканската чума по свинете

Заповед № РД 11 - 901 от 6 октомври 2009 г. във връзка с установяването на нови огнища на Африканска чума по свинете в Русия


ИНФЛУЕНЦА ПО СВИНЕТЕ - H1N1

Инструкция за надзор и мерки за контрол над пандемичния грипен вирус при свинете (H1N1)

Инструкция за надзор и мерки за контрол над пандемичния грипен вирус при птиците (H1N1)

Заповед № РД 11-1019 от 2 ноември 2009 г.


ТРАНСМИСИВНИ СПОНГИФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ

Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

Инструкция за вземане, опаковане и транспортиране на пробите мозък за изпълнение на Програмата за надзор на Трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) - спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ) и скрейпи при овцете и козите

Инструкция за някои заболявания при говедата, които се характеризират с нервни клинични симптоми

Инструкция за някои заболявания при овцете и козите, които се характеризират с клинични признаци подобни на болестта скрейпи

Инструкция за начините на действие при клинично съмнение и потвърждение за наличие на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ)


Инструкция за случаите, в които трябва да се използва зъбната формула за установяване възрастта на едрите и дребните преживни животни

Инструкция за определяне на “кохортата” в случай на спонгиформна енцефалопатия по говедата

Инструкция за определяне на специфичнорисковите материали за заболяванията от групата на Трансмисивните спонгиформни енцефалопатии

Инструкция за надзора на заболяванията Спонгиформна енцефалопатия по говедата и Скрейпи по дребните преживни животни в Р България

Инструкция за събиране и обезвреждане на умрели животни от територията на Република България

Практическо ръководство за фермерите - болестта "Луда крава"

Практическо ръководство за фермерите - болестта "Скрейпи"

"Луда крава" и "Скрейпи" - брошура за фермерите

Заповед № РД 09-05 от 3 януари 2006 г.

Заповед № 350 от 10 май 2005 г.

Писмо - вземане на проби за ТСЕ


Писмо - СРМИНФЛУЕНЦА (ГРИП) ПО ПТИЦИТЕ

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Инструкция за мерките за биосигурност за намаляване риска от пренасяне на високо патогенна инфлуенца по птиците, причинена от инфлуенца, вирус А, подтип H5N1 от свободно живеещи диви птици към домашни птици и дреги птици, отглеждани на закрито и система за ранно откриване на болестта в зони с висок риск

Инструкция за намаляване до минимум на риска от заразяване на хора при контакт с птици, заразени с високо патогенна инфлуенца (Птичи грип)

 

Заповед № РД 11-177 от 02.02.2015г. за обявяване на първично огнище

Заповед № РД 11-178 от 02.02.2015г. за мерки

Инструкция за повторно зареждане на животновъдни обекти за птици след констатирано огнище на Инфлуленца по птицитеСАЛМОНЕЛОЗА ПО ПТИЦИТЕ

Контролен лист за проверка на птицевъдни обекти

Инструкция за действие при доказване на зоонози и техните причинители, посочени в Приложение 1 на Наредба № 9 от 28.01.2006 г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им

Инструкция за дезинфекция на помещения и превозни средства при констатиране на салмонелоза при птици

Писмо за изпращане на проби от птици за салмонела

Инструкция за извършване на официален контрол по отношение на салмонелозите по птиците - кокошки носачки, развъдни птици, бройлери и пуйки 

Заповед Nо РД 11-757/11.04.2017 г. - списък на  лабораториите, одобрени за извършване на изследвания на проби за целите на официалния контрол и самоконтрола при изпълнение на одобрените Програмите за контрол на Салмонела при птици.

Схема за взимане на проби за изпълнение на Програми за контрол на Салмонела при птици - Приложениe I. 

Наръчник за прилагане на Националната програма за контрол на Салмонела при развъдни птици от рода Галус Галус- Приложениe II. 

Наръчник за прилагане на Националната програма за контрол на Салмонела при бройлери- Приложениe III. 

Наръчник за прилагане на Националната програма за контрол на Салмонела при кокошки носачки - Приложениe IV. 

Наръчник за прилагане на Националната програма за контрол на Салмонела при пуйки - Приложениe V. 

Инструкция за предприемане на мерки при положителни резултати за Салмонела при птици - Приложениe VI. 

Програма за контрол на Салмонела при птици, схема и ред на пробовземане - Приложениe VII.

Нормативни актове за контрол на Салмонелози при птици - Приложениe VIII.


БЯС ПО ЛИСИЦИТЕ

Заповед № РД 11-666/15.05.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

Инструкция за ежедневен контрол на маршрутите на самолетите и пуснатите примамки по програмата за орална ваксинация на лисиците срещу бяс.

Образец на документ ЗХОЖКФ – 132А „Протокол за ежедневен контрол на маршрутите на самолетите и пуснатите примамки по програмата за орална ваксинация на лисиците срещу бяс“

Заповед № РД 11-765 от 23 юли 2009 г.

Указания за ръчно прилагане на ваксинални примамки за орална ваксинация на лисиците срещу бяс

Презентация за болестта бяс.


ТРИХИНЕЛОЗА

Писмо за изпращане на проби от диви свине в за изследване за трихинелоза


Инструкция за взимане и изпращане на проби от диви свине, приемането им в диагностични лаборатории за изследване за трихинелоза и съхранение на месото до излизане на резултата от лабораторната диагностика


  ИНФЕКЦИОЗНА АНЕМИЯ ПО КОНЕТЕ

Решение на Комисията от 18 юни 2010 година относно защитни мерки във връзка с инфекциозната анемия по конете в Румъния

 

  ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Заповед № РД 11-1350/15.11.2012 г. за утвърждаване на Инструкция за дезинфекция на моторни превозни средства, превозващи живи животни до кланиците и пазарите за живи животни

Инструкция за дезинфекция на моторни превозни средства, превозващи живи животни до кланиците и пазарите за живи животни


ДРУГИ

Заповед № 09-27 от 15 януари 2010 г.

Инструкция за вземане на кръв от животни чрез вакуум контейнери


Инструкция за извършване на анализ на риска при използването на мляко, продукти на млечна основа и млечни деривати за храна на животни

Заповед № РД 11-45 от 26 януари 2010 г.