СОП


01 СОП- ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 8, Т. 3 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 882/2004

02 СОП - ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПИЛЕТА БРОЙЛЕРИ ПРИ ПОВИШЕНА ГЪСТОТА Д0 39 КГ. /М2

03 СОП - ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ, ПО РЕШЕНИЕ 2013/188ЕС, ОТНОСНО МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРОВЕРКА НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА  ТРАНСПОРТ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ 1/2005/ЕС, СОП -ЗХОЖ- 03, ВЕРСИЯ 01

04 СОП - ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД  И ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ ПРИ ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ И ИЗНОС НА ЖИВИ ЖИВОТНИ (ВЕРСИЯ 2)

05 СОП - ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЕТО С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ (ДО 5 БР.) СЪГЛАСНОИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ  (ЕС) N576/2013 ОТНОСНО ДВИЖЕНИЕТО С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ N 998/2003, ВЛИЗАЩ В СИЛА ОТ 29.12. 2014Г.

06 СОП - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖИВОТНИ В ОПИТИ

07 СОП - УКАЗАНИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ДАННИТЕ ЗА ЖИВОТНИТЕ В ИИС НА БАБХ -ВЕТИС ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ СХЕМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

08 СОП - СЪХРАНЕНИЕ, ПРИЛАГАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ СИН ЕЗИК  НА ГОВЕДА И ОВЦЕ  ПРЕЗ 2015Г.

09 СОП - ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯ И ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ НА ОБЕКТИ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ

10 СОП - ПРОЦЕДУРА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ ПРИ ТРАНСПОРТ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) N I / 2005 , СОП-ЗХОЖ-10

11 СОП - ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛЕН 165 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ (ЗВД) И РЕГЛАМЕНТ 1/2005, СОП-ЗХОЖ-11

12 СОП - ПРОЦЕДУРА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ, СОП - ЗХОЖ-12, ВЕРСИЯ 01

13 СОП - Процедура за извършване на надзор на беса в България и контрол на оралната ваксинация на лисиците срещу болестта

Приложение 1 към СОП 13

15 СОП  - ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ПЪТУВАНИЯ

16 СОП "Процедура за изготвяне на междинните и заключителни технически и финансови доклади за изпълнението на програмите за ликвидиране, контрол и надзор на някои заболявания по животните.

16А СОП - СТАНДАРТА ОПЕРАТИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕДНОКОПИТНИТЕ ЖИВОТНИ

СОП 17- "Стандартна оперативна процедура за оценка на стопанствата за добив на сурово краве мляко".

СОП 18 "Получаване, съхранение, прилагане и отчитане на ваксина за извършване на ваксинация срещу заболяването заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни през 2017 г.", версия 03"

"Стандартна оперативна процедура за минималните срокове за зареждане с нови животни в животновъдни обекти, в които животните са ликвидирани поради възникване на заразно заболяване" - СОП ЗХОЖ-19

"Стандартна оперативна процедура за надзор, контрол и ликвидиране на болестта Инфекциозна анемия по конете" - СОП ЗХОЖКФ-20, версия 01, стр. 6.

"Стандартна оперативна процедура за надзор, контрол и ликвидиране на болестта Вирусен артерит по еднокопитните" - СОП ЗХОЖ-21, версия 01, стр 6.

"Стандартна оперативна процедура за извършване на интрадермална туберкулинизация, отчитането й, определяне на говеда за диагностично клане и отразяване на резултатите в интегрираната информационна система ВетИС на Българска агенция по безопасност на храните" - СОП ЗХОЖ-22, версия 01, стр. 23.

"Стандартна оперативна процедура за работа в системата TRACES и изготвяне на сертификати за вътреобщностна търговия с ЕПЖ и свине" - СОП ЗХОЖКФ-23,  версия 01, страница 49.

24 Стандартна оперативна процедура  за реда и начина на извършване на официален контрол във връзка с идентификацията и регистрацията на животните, и за определяне на степента на спазване на ЗИУ 6, 7 и 8 относно кръстосаното съответствие

25 СОП ЗХОЖ "Стандартна оперативна процедура за действията, които е необходимо да бъдат предприети от ветеринарните лекари, отговорни за здравеопазването на животните в БАБХ за превенция от и при възникването на огнище на класическа и африканска чума по свинете".

27 СОП ЗХОЖКФ "Стандартна оперативна процедура за определяне на правата, отговорностите и организационния процес във връзка с текущия контрол, осъществяван на общинско, регионално и централно ниво в сектор Здравеопазване и хуманно отношение към животните"

Стандартна оперативна процедура за извършване на интрадермална туберкулинизация, отчитането й, определяне на говедата за диагностично клане и отразяване на резултатите в интегрираната информационна система ВетИС на БАБХЗаповед РД 11-80/16.01.2017

28. СОП Процедура за издаване на становище за одобрение на учебна програма и учебен план за провеждане на учебни курсове в сферата на здравеопазването, хуманното отношение към животните, и фуражите.

29 Стандартна оперативна процедура "За прилагане разпоредбите на Наредба № 21 от 14.12.2005 г. за минимални изисквания за защита и хуманно отношение към прасета".

30 СОП "Мерки за незабавно прилагане в случай на съмнение или положителен резултат за Транмисивни спонгиформни енцефалопатии" 

31 СОП "Процедура за реда и минималните срокове за населване на животновъдни обекти за отглеждане на свине, включително и в обекти, в които животните са умъртвени поради възникване на огнище на африканска чума по свинете

32 СОП “Процедура за реда и начина на извършване на официален контрол и верифициране на дейностите, извършвани от регистрираните ветеринарни лекари или собствениците/ползвателите на обекти, във връзка с контрола надзора и профилактиката на Африканската чума по свинете (АЧС) в животновъдни обекти за отглеждане на свине (фамилни и индустриални ферми)“

33 СОП за разходване на средства за изплащане на обезщетения на собственици на животни при прилагане на мерки за ограничаване и ликвидиране на огнища на заразни болести по чл. 47, ал. 1 от ЗВД

34 СОП "Мерки за профилактика на заболяването Ку-треска, както и мерки при съмнение и потвърждаване на заболяването" (версия 01)

35 Стандартна оперативна процедура: „Организиране на изложби, състезания или други мероприятия с участие на животни“ СОП – ЗХОЖ-35