Home Registers Здравеопаване и хуманно отношение към животните

Здравеопаване и хуманно отношение към животните


СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ МЕСТА ЗА ПОЧИВКА НА ЖИВИ ЖИВОТНИ (ПУНКТОВЕ ЗА ПОЧИВКА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ / List of approved cotrol posts for live animals on the territory of the Republic of Bulgaria

Регистър на издадените лицензи за превоз на животни за кратки пътувания по чл. 165 от ЗВД / Register of transporter authorisations for transport of animals during short journeys under article 165 of LVA
 

Регистър на издадените лицензи за превоз на животни за продължителни пътувания по чл. 165 от ЗВД / Register of transporter authorizations for transport of animals during long journeys under article 165 of LVA

 Регистри на птицевъдни обекти


Регистър на ферми за аквакултури

 Регистър на обекти за пчели

Регистър на пчелините в България

Връзка към регистър на развъдните пчелни стопанства може да видите тук!

Регистър на обекти, управлявани от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Списък на национални референтни лаборатории съгласно Приложение ІІ, Глава 3 на Решение на Комисията 2009/712/ЕО

Регистър на издадените разрешителни за използването на животни в опити

Регистър на здравните заведения за животни, в съответствие с ветеринарното законодателство на Общността, съгласно Решение на комисията 2009/712ЕЕС от 18 септември 2009 г. за прилагане на Директива 2008/73/ЕО по отношение информационни интернет страници на страните членки.

Регистър на приютите в Република България, регистрирани в информационна система (ВетИС) на Българската агенция по безопасност на храните

Национален регистър на ветеринарните лечебни заведения и ветеринарните лекари работещи в тях, съгласно чл. 33 от ЗВД

Регистър на производителите и търговците на средства за идентификация на животните по чл. 7, ал. 3, т. 21 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

Регистър на фермите за производство на сурово краве мляко - МДС с 50 и повече крави

Анализ на получените резултати от изпитването на официалните проби сурово краве мляко от млекодобивните стопанства с 50 и повече дойни крави, взети съгласно Плана за действие на България за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко за периода 2016-2017г.

Регистър на пазари за живи животни, намиращи се на територията на Р България